Nenásilná komunikácia v skratke

 

Nenásilná komunikácia (anglicky Nonviolent Communication, NVC) je špecifický humanistický prístup ku komunikácii a emocionálnej inteligencii. Učí nás ako identifikovať a porozumieť svojim potrebám a emóciám a rovnako porozumieť potrebám a emóciám druhých ľudí - ako ich úprimne ale bez obviňovania vyjadriť a empaticky vypočuť. Nenásilná komunikácia pomáha riešiť medziľudské konflikty efektívne, ale bez manipulácieNenásilná komunikácia môže mať hlboký a dlhodobý pozitívny vplyv na naše vzťahy doma, v práci a aj na vzťah k samému sebe.

 

logoCNVC

Čo je násilie v komunikácii?

Verbálne násilie, podobne ako aj fyzické násilie, škodí našim vzťahom, vzájomnej dôvere a duševnému zdraviu. Dopady dominantných alebo submisívnych vzťahov na našu spokojnosť, radosť, pohodu a v konečnom dôsledku aj efektivitu sú ďalekosiahle, či doma alebo v práci.

Každú interakciu, v ktorej nám ten druhý alebo mi tomu druhému dávame najavo, že je menej (alebo viacej) ako my, každé obvinenie, odsudzovanie, nálepkovanie, zahanbenie, rozkazovanie alebo manipuláciu trestom a odmenou v Nenásilnej komunikácii považujeme za násilie.

Násilie je pokus o naplnenie ľudských potrieb, ale bez ohľadu na potreby druhých. Korene násilia nájdeme najmä v pocitoch hnevu, strachu alebo hanby a v snahe komunikovať vlastnú bolestnú skúsenosť druhým. Nenásilná komunikácia pristupuje k eliminovaniu násilia v komunikácii a v živote prostredníctvom hĺbkového pochopenia názorov, pocitov, úmyslov a potrieb.

Nenásilná komunikácia vychádza z predpokladu, že konfliktom sa vyhnúť nedokážeme, ale násilnému spôsobu ich riešenia áno!

 

‘Bez ohľadu na to, koľko je medzi nami rozdielov, my všetci zdieľame tie isté ľudské potreby. V čom sa človek od človeka odlišuje, sú spôsoby, akými svoje potreby napĺňa.’ Marshall Rosenberg, Ph.D

 

Odkiaľ pochádza Nenásilná komunikácia?

Nenásilnú komunikáciu vyvinul psychológ Marshall Rosenberg, Ph.D v 70-tych rokoch minulého storočia. Vychádzal pri tom z humanistickej psychológie svojho učiteľa Carla Rogersa, svojej psychoterapeutickej praxe a osobnej skúsenosti života a práce v rasovo, etnicky, nábožensky a sociálne napätom prostredí.

Dnes Centrum pre Nenásilnú komunikáciu (www.cnvc.org ) združuje certifikovaných trénerov v 65 krajinách sveta. Mediácia prostredníctvom tohto prístupu pomohla ľuďom nájsť spoločnú reč v notoricky známych konfliktných zónach.

Kniha Marshalla Rosenberga „Nenásilná komunikace“ vyšla aj v českom preklade.      

 

Ako funguje Nenásilná komunikácia ?

Princípy Nenásilnej komunikácie vychádzajú z prirodzeného stavu ľudského porozumenia vtedy, keď komunikácia funguje. Kľúčový princíp, z ktorého čerpá je, že všetky naše činy a slová vychádzajú z ľudských potrieb (dobrých dôvodov), ktoré sa snažíme naplniť. Uvedomenie, uznanie a pochopenie ľudských potrieb vytvorí mosty prepojenia, lepšej spolupráce a harmonickejších vzťahov medzi ľuďmi alebo so sebou samým. Násilné formy správania a komunikácie sú naučené a podporované prostredím a kultúrou, takže sa dajú zmeniť.

Pri riešení konfliktov sa v prvom rade zameriavame na dosiahnutie prepojenia a porozumenia medzi stranami konfliktu, praktické stratégie riešenia konfliktu prídu ako prirodzený výsledok ich prepojenia.

 Ústredný model Nenásilnej komunikácie aplikuje postup štyroch krokov (pozorovanie, pocit, potreba, požiadavka) v každej z troch možností výberu v komunikácii (vypočutie, vyjadrenie sa, seba-vypočutie).

 

Empatické vypočutie

Na to, aby sme dosiahli prepojenie a tým aj väčšiu dôveru, snažíme sa empaticky vypočuť toho druhého ako "celého" človeka, v tom, čo si myslí, čo chce, aby sa stalo, čo cíti a čo je pre neho dôležité.

Úprimné vyjadrenie sa

Nenásilná komunikácia nás tiež učí, ako hovoriť za seba, jasne a úprimne. Každá zo strán dialógu má kontext svojej situácie, ktorý pozoruje, pocity, potreby a nápady na možné riešenia. Keď ich vzájomne úprimne a nenásilne vyjadrí (bez hodnotenia, odsúdenia či  kritiky), komunikuje tomu druhému, čo je pre ňu dôležité a čo konkrétne by chcela, aby sa stalo. Tým sa stáva pre druhú stranu transparentnejšia a tým zvyšuje šancu, že ju druhá strana lepšie pochopí.

Keď druhá strana bude od nás mať potrebné relevantné informácie a bude dôverovať nášmu úmyslu, my môžeme dôverovať, že sa dokáže rozhodnúť samostatne a slobodne o tom, čo a ako urobí.

Seba-empatia

Kľúčová zložka komunikácie je komunikácia nás samých so sebou. Vlastne, celá komunikácia prebieha na rozhraní nášho vnútra a toho, čo sa deje vonku, mimo nás. Vedieť sa sám vypočuť a poskytnúť si empatiu, keď nikto iný nie je naporúdzi, keď sa na nás valí niečo nečakané alebo sa stalo niečo nepríjemné, pomáha aj efektívnej komunikácii navonok.

 

Pre koho je Nenásilná komunikácia?

·         Manažérom zvyšuje prirodzenú autoritu v ich tíme, ktorá sa stretáva s prirodzenou ochotou spolupracovníkov

·         V tímoch zlepšuje spoluprácu, zvyšuje pohodu a zlepšuje zdieľanie informácií, pomáha pri formulácii spoločného cieľa

·         Zvyšuje spokojnosť zákazníkov s komunikáciou v zákazníckych centrách

·         Profesionáli v mnohých odboroch pracujú a komunikujú výkonnejšie a efektívnejšie

·         Vzdelávacie systémy budujú zdravé a bezpečné učebné prostredie s rešpektom k diverzite študentov a ich potrebám

·         Zdravotníci komunikujú s pacientmi s väčšou ohľaduplnosťou a zároveň jasnejšie

·         Samosprávy otvárajú dialóg s občanmi

·         Rodiny a páry komunikujú so vzájomným rešpektom a pochopením

·         Jednotlivcom sa darí prelomiť zaužívané zvyky myslenia, ktoré vedú v hádkam, hnevu alebo depresii

 

Aké sú prínosy?

Ľudia, ktorí aplikujú Nenásilnú komunikáciu v každodennom živote, hovoria, že im efektívne pomáha:

·         Pochopiť svoje potreby a hodnoty a ich vplyv na správanie a komunikáciu

·         Vyjadrovať svoje požiadavky, názory, predstavy a ciele s autoritou, jasne a úprimne ale bez obviňovania a agresie

·         Zvládať zložité komunikačné a životné situácie efektívne a v priateľskej atmosfére a s väčšou istotou

·         Transformovať obvinenia a kritiku na konštruktívnu spätnú väzbu

·         Naučiť sa prijať „ťažké“ vyjadrenia od druhých, bez ohrozenia svojej sebaúcty alebo vzťahu s druhou osobou

·         Zvládať zložité emócie – svoje aj druhých

·         Zabrániť a predchádzať vznikaniu konfliktov a problémov

·         Počúvať a počuť, čo hovoria druhí

·         Zvýšiť empatiu a vnútorné zdroje v komunikácii

·         Poskytovať konštruktívnu a motivujúcu spätnú väzbu

·         Naučiť sa povedať „nie“ jasne bez urazenia druhej osoby

·         Dosiahnuť viac v prostredí, ktoré im pomáha a podporuje ich

·         Zaceliť rany a nájsť spoločnú reč v dlhodobých konfliktoch

·         Zmeniť zvyky a správanie tak, aby zohľadňovalo aj potreby druhých

·         Celkovo zlepšiť kvalitu ich interakcií, ktoré sa stávajú harmonickejšími, kreatívnejšími, skutočný dialóg je možný.

 

 

Zistite viac o kurzoch Nenásilnej komunikácie.

Program podujatí Nenásilnej komunikácie nájdete v kalendári podujatí.

Pozrite si zaujímavé odkazy alebo odporúčané čítanie v sekcii blog a zdroje.