Emocionálna inteligencia (EQ) je „schopnosť vnímať vlastné aj cudzie pocity, rozlišovať ich a vedieť ich využívať vo svojom myslení a konaní, vo vlastnej motivácii a vo vzťahoch s inými ľuďmi.“ (voľný preklad Daniel Goleman, Emocionálna inteligencia).

Úspech vyžaduje viac ako IQ. Základom pre riešenie akejkoľvek otázky, ktorá sa týka ľudí, je emocionálna inteligencia. Vo väčšine profesií je potrebné okrem odborných kvalít a všeobecnej inteligencie mať aj vysoký stupeň empatie s emóciami druhých a schopnosť vyjadriť svoje emócie jasným a bezpečným spôsobom.

DSC 0703

 

Základné témy kurzu:

  • Emocionálna inteligencia
  • Vybudovanie a podpora vnútorných zdrojov
  • Empatia voči sebe a druhým
  • Reziliencia a flexibilita
  • Cielené a vedomé zameranie pozornosti
  • Otvorenosť a prispôsobenie sa zmenám
  • Efektívna spolupráca v tíme
  • Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Ciele kurzu:

  • Naučiť sa efektívne zvládať záťažové situácie a dlhodobé výzvy
  • Nájsť väčšiu oporu vo vlastných zdrojoch, zvýšiť energiu, motiváciu a kreativitu
  • Efektívne využiť intuíciu – skrytý zdroj úspechu
  • Objaviť viac spôsobov ako nielen úspešnejšie fungovať v práci, ale mať aj plnohodnotný a spokojný domáci život
  • Naučiť sa lepšie pracovať s pocitmi

 

Metódy emocionálnej inteligencie nás učia, ako zamerať pozornosť a súčasne získať odstup od všetkého, čo sa deje v nás. Tak môžeme kreatívne pracovať s tým, čo sa deje okolo nás.

Na kurze budeme zážitkovým spôsobom pracovať so svojím vedomím. Budeme používať relaxačné cvičenia, meditáciu všímavosti, budeme sedieť alebo ležať so zatvorenými očami a pozorovať svoje vnemy, pocity a myšlienky. Využijeme aj dynamický spôsob uvoľnenia a spontánnosti – Jogu smiechu a aj pohyb. Budeme diskutovať a zdieľať svoje prežívanie.

 

Tento kurz pomôže účastníkom:

  • Nájsť pevné miesto v sebe v rýchlom pracovnom tempe
  • Zosúladiť svoje potreby a riadiť aktivity počas dňa
  • Zlepšiť si rozhodovacie schopnosti, zvlášť pod stresom
  • Nájsť viac možností riešenia situácií a využiť kreativitu
  • Viac dôverovať vlastnému prežívaniu a vedieť ho prijať
  • Počúvať a vypočuť seba a druhých
  • Porozumieť tomu, prečo a kedy vzniká stres
  • Meniť nepríjemné a ťažké stavy úzkosti a stresu
  • Vyjadrovať sa jasnejšie, úprimnejšie
  • Zužitkovať prínos očividne ťažkých pocitov pre život
  • Porozumieť kritike (vnútornej aj vonkajšej) a premeniť ju na konštruktívnu spätnú väzbu
  • Pracovať s aspektmi svojho správania, ktoré chce zmeniť alebo ovplyvniť

 

Dĺžka trvania:   2 dni (2 x 8 tréningových hodín)

 

Zostavené podľa:

  • Focusing podľa Eugen Gendlin, PhD. a Ann Weiser Cornell, PhD.
  • Meditácia všímavosti (Mindfulness Meditation, Mindfulness-based Stress Reduction) podľa John Kabat-Zinn a Michael Chaskalson
  • Joga smiechu podľa Dr. Madan Kataria
  • Nenásilná komunikácia (Nonviolent Communication) podľa Marshall B. Rosenberg, PhD.
  • Komunikácia založená na potrebách (Needs-based Communication) podľa Elizabeth English, DPhil

 

 

Aktuálnu ponuku kurzov nájdete v kalendári podujatí.

Pozrite si tiež zaujímavé odkazy, blog a zdroje.